?srail suçlad??? Filistinlileri yakalamak için Bat? ?eria’n?n kuzeyindeki Cenin

?srail ordusun Çar?amba ak?am? ba?latt??? bir Yahudi i?galciyi
öldürmekle suçlad??? Filistinlileri yakalamak için Bat? ?eria’n?n
kuzeyindeki Cenin kentinde çar?amba ak?am? düzenledi?i operasyonun
ba?ar?s?zl?kla sonuçland??? belirtildi.

Filistinli askeri ve strateji
uzman? Vas?f Ureykat, yapt??? aç?klamada, ?srail bas?n?nda arananlar? yakalama
operasyonlar?n?n devam etti?i yönünde haberlere yer verilmesinin, Cenin
operasyonunun ciddi ba?ar?s?zl?kla sonuçland???n? ortaya koydu?unu söyledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ureykat,
Cenin’de operasyon yap?lmas? ve 3 evin y?k?lmas? olay?n?n, ?srail’in
Filistinlileri korkutma senaryosundan ibaret oldu?unu aktard?.

Strateji
uzman? Ureykat, ?srail’in, kendi vatanda?lar?na Filistinlilerin son
kararlar?ndan etkilenmedi?i ve cayd?r?c? gücünü muhafaza etti?i mesaj?n?
iletmeye çal??t???n?, bunun ise tamamen gerçek d??? oldu?unu dile getirdi.

?srail
uzman? ?mad Ebu Avvad da Cenin operasyonu s?ras?nda ?srail askerlerinin
yaralanmas?n?n, ?srail istihbarat te?kilat?n?n bilgi eksikli?ine i?aret etti?ini
dile getirdi.

Ebu
Avvad, ?srail’in ba?ar?s?zl???, hedef al?nan Filistin taraf?n?n ba?ar?s?
say?laca??n? kaydetti.

?srail
bas?n? dün, ordunun Nablus sald?r?s?n? düzenleyen a?a yönelik operasyonun
ba?ar?s?zl?kla sonuçland???n? belirterek, Cenin’de öldürülen Filistinli gencin
Nablus sald?r?s?n? düzenleyen ki?inin kendisi de?il onun yard?mc?s? oldu?unu
aktarm??t?.

?srail
askerleri, geni? çapl? operasyonun ard?ndan i?gal alt?ndaki Cenin kentinden dün
çekilmi?ti.

?srail
güçlerinin önceki ak?am çok say?da askeri araçla kente bask?n düzenledi?i ve
pek çok mahallede halk?n soka?a ç?kmas?na engel oldu?u kaydedilmi?ti.

Cenin’in
bat?s?ndaki Vadi Birkin bölgesinde ç?kan olaylarda 22 ya??ndaki Filistinli
Ahmed Nasr Cerrar’?n ?srail askerlerinin açt??? ate? sonucu ?ehit edildi?i
bildirilmi?ti. Askerler, ?ehit dü?en Filistinlinin evinin bir bölümünü
y?km??t?.