Peygamber ile yak?n akrabalar? yapt?. Bu s?rada Beni Saide

Peygamber efendimizin
damad? ve Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz. Ali, sabah namaz?n? k?lmak için
gitti?i camide Haricilerden Abdurrahman ibni Mülcem’in sald?r?s?yla ?ehit
edildi.

Peygamberin damad? ve Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz. Ali,
hicretten yirmi iki y?l önce do?du?u rivayet edilmektedir (m. 600). Babas? Ebu
Talip, annesi Fat?ma b. Esed bin Ha?im’dir. Ebu Talip’in en küçük o?ludur.
Peygamberimiz Mekke’de ba? gösteren k?tl?k üzerine onu himayesine ald? ve be?
ya??ndan hicrete kadar yan?nda büyüttü.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

?mam Ali, peygamberimize ilk iman edenlerdendi. ?man etti?inde
ya?? sekiz veya dokuzdu.  Çocuklar aras?nda
ilk inanan, peygamber efendimizle ilk namaz k?lan kimse oldu?u a??rl?k kazanan
fikirdi. Hz Ali’nin hicretten önce hayat? hakk?nda fazla bilgi yoktur. Fakat ?ii
kaynaklarda efsanevi ve menk?bevi rivayetler, zengin kerametlerle dolu olarak
anlat?l?r.

Mekke mü?riklerinin eziyetleri ve cefalar? artmaya
ba?lay?nca, hatta Hz. Muhammed’i öldürme planlar? haz?rlamaya kadar gittiler. Bunun
üzerine hicret karar? alan peygamberimiz, Mekke mü?riklerini ?a??rtmak amac?yla
yata??na Ali’yi yat?rd?. Hz Ali, Mekkeli mü?riklerin suikast planlar?n?n akim
kalmas?yla Resulullah’?n k?z? Fat?ma ve kendi annesi Fat?ma ile Kuba’da Hz
Peygambere yeti?ti. Medine’ye vard?klar?nda ise Mekkeli ve Medineliler aras?nda
yap?lan karde?lik seçimlerinde peygamberimiz, Ali’yi kendisine karde? seçti. Hicretin
ikinci y?l?n?n son ay?nda Hz. Muhammed’in k?z? Fat?ma ile evlendi. Bu evlilikten
Hasa, Hüseyin, Muhsin (ölü do?du), Zeynep ve Ümmü Külsüm ad?nda çocuklar? oldu.

Hz. Ali, Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber sava?lar? olmak üzere
hemen hemen bütün gazve ve seriyyelere kat?ld?. Kat?ld??? sava?larda
yaralanmas?na ra?men büyük kahramanl?klar gösterdi ve peygamberimizi kahramanca
savundu. Hayber sava??nda a??r demir kap?y? kalkan olarak kulland? ve seferin
zaferle sonuçlanarak Yahudilere galebe çal?nmas?nda büyük pay sahibi oldu.?mam
Ali, Hz. Peygambere vahiy katipli?i yapt?, Hudeybiye Antla?mas?’n? da o yazd?. Mekke’nin
fethinden sonra Kabe’deki putlar? y?kma görevi ona verildi.

Hz. Peygamber’in vefat?nda cenazesinin y?kanmas?, benzeri
hizmetlerini Hz. Ali ile yak?n akrabalar? yapt?. Bu s?rada Beni Saide avlusunda
toplanan ensar ve muhacirler Hz. Ebubekir’i halife seçince Ali ona, Hz. Fat?ma’n?n
alt? ay sonra gerçekle?en vefat?na kadar biat etmedi. Hz. Ali ilk üç halifeye
ilmi bilgi birikimi ile f?khi meselelerde dan??manl?k yapt?.

Hz. Osman’?n ?ehadetinden sonra halife olan ?mam Ali’yi
bekleyen en önemli konu asilerin cezaland?r?lmas?yd?. Ancak ortada bir katil
yoktu. Say?lar? binleri bulan bir kalabal?k ‘Osman’? hepimiz öldürdük’
diyorlard?. Bu kaos ortam?nda Hz. Ali, ?am Valisi Muaviye ile S?ffin,
peygamberimizin e?i Hz. Ai?e ile Cemel sava??n? gerçekle?tirdi. Bu sava?ta her
iki taraftan Müslümanlar hayat?n? kaybetti.

Hz. Ali, Kufe’de sabah namaz? için gitti?i camide
Haricilerden Abdurrahman ?bni Mülcem’in suikast? sonucu ?ehit oldu.