Máy b?m tr?c vít c?ng không ??n gi?n n?u

 

Máy b?m tr?c vít là dòng máy b?m công nghi?p có
công su?t l?n và có nhi?u ?ng d?ng vì v?y máy b?m tr?c vít ???c s? d?ng ph?
bi?n trên th? tr??ng hi?n nay, tuy nhiên vi?c s? d?ng máy b?m tr?c vít c?ng
không ??n gi?n n?u ch?a có kinh nghi?m s? d?ng vì v?y ng??i s? d?ng c?n l?u ý
s? d?ng máy b?m tr?c vít ?úng cách, ?úng h??ng d?n nhé.

D??i ?ây chúng tôi h??ng d?n cách s? d?ng máy
b?m tr?c vít ?úng tiêu chu?n m?i quý khách hàng tham kh?o.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

H??ng d?n s? d?ng máy b?m tr?c vít

Vi?c v?n hành máy b?m tr?c vít ???c th?c hi?n
theo các b??c sau:

B??c 1: Chu?n b? v?n hành

C?n ki?m tra k? l?p ??t và ngu?n ?i?n s? d?ng
cho máy b?m tr?c vít ??m b?o máy b?m tr?c vít v?n hành ?úng cách và an toàn.

N?u máy nén không v?n hành trong 6 tháng thì b?t
bu?c ph?i c?i thi?n ?i?u ki?n bôi tr?n cho c?m nén b?ng cách m? các c?m van n?p
khí và rót d?u bôi tr?n vào c?m nén và l?p tr? l?i.

Ki?m tra m?c d?u, n?u thi?u ph?i ng?ng máy và
thêm vào.

Ki?m tra l?c gió và v? sinh n?u c?n thi?t.

N?u màu ?? xu?t hi?n ? b? ch? th? ngh?t l?c thì
ph?i thay m?i.

B??c 2: Ti?n hành v?n hành b?m

B?t công t?c ngu?n ?i?n, ki?m tra ?èn (LED) màu
xanh sáng.

M? van khí ra (AV)

?óng van x? n??c ng?ng t? (Dm).

B?m nút kh?i ??ng (I) máy nén b?t ??u kh?i ??ng
và ?èn (LED) màu xanhsáng lên báo hi?u máy ?ang ho?t ??ng trong ch? ?? t? ??ng.
M??i giây sau khi máy kh?i ??ng. Môt? máy nén chuy?n ??ng t? sao qua tam giác
và lúc này máy nén b?t ??u làm vi?c có t?i.

Ki?m tra m?c d?u trong lúc máy ?ang n?p t?i. Kim
ch? m?c d?u ph?i n?m trong vùng m?u xanh lá cây. N?u n?m ? vùng màu ?? thì ph?i
t?t máy ngay b?ng cách nh?n nút (O) và ??i ??n khi máy d?ng h?n, gi?m áp toàn
b? h? th?ng máy, m? m?t vòng nút ?? thêm d?u (FC). ??i vài phút và châm d?u
tràn mi?ng nút châm d?u và xi?t l?i nh? c?.

B??c 3: Ng?ng s? d?ng máy b?m tr?c vít

B?m nút ng?ng máy (O) ?èn (LED) xanh s? t?t và
máy nén ch?y không t?i sau 30 giây s? d?ng l?i.

?? ng?ng máy nén kh?n c?p, b?m nút S3 ?èn (LED)
màu ?? s? ch?p nháy. Sau khi s?a xong s? c? thì nh? nút S3 b?ng cách quay ng??c
kim ??ng h? và b?m nút reset (F3).

?óng van khí ra (AV).

?óng van x? n??c ng?ng t? (Dm).

B??c 4: ?ánh giá ch?t l??ng máy b?m tr?c vít sau
khi s? d?ng

Nh? v?y, vi?c s? d?ng máy b?m ??nh l??ng c?ng
không quá khó kh?n khách hàng hãy ??c k? h??ng d?n tr??c khi dùng ho?c liên h?
v?i chúng ti ?? ???c t? v?n mi?n phí nhé.

Hotline: 0989.775.196