Bir benzer ?ekildedir.Yeti?kinlerden farkl? olarak birkaç farkl? özellikleri bulunmaktad?r.

Bir hastal?k için tedavi yöntemleri ararken ilk olarak o hastal???n tam olarak ne oldu?unu bilmemiz gerekmektedir. Kendimize alerjik rinit nedir? Sorusunun cevab?n? verebiliyor muyuz bunu sorgulamam?z gerekir.O zaman yaz?m?za ba?lamadan önce alerjik rinitin ne oldu?una de?inelim. Alerjik rinit, vücudumuzun bilinmeyen herhangi bir maddeye kar?? tepki göstermesidir. Bu iltihaplanma burunda olu?maktad?r. Bu alerjik reaksiyon genel olarak toz, polen ve tüy gibi bilinen ?eylere alerjisi olan hastalarda daha çok görülmektedir.Bu hastal??? tetikleyen bir di?er örnek ise evlerde beslenen evcil hayvan tüyleri olarak öne ç?kmaktad?r. Bu tüyler rahats?zl??? olumsuz olarak etkilemektedir. Kal?tsal olarak ta insanlarda görülme riski bulunan bir hastal?kt?r. Ailesinde alerji olma ihtimali do?acak olan çocu?unda alerji olma ihtimalini %50 ye yükseltmektedir.Alerjik Rinit Belirtileri Nelerdir?Hastal???n habercisi olan birçok belirti bulunmaktad?r. Bunlar? ?öyle s?ralayabiliriz. Hap??rmak,burnun t?kanmas?, burun ak?nt?s? ve nefes almakta zorluk çekmek gibi belirtilerdir. ?nsanlar?n günlük ya?amlar?n? olumsuz olarak ta etkilemektedir. Günlük ya?amlar?nda özellikle yaz aylar?nda d??ar?da olu?an toz ve polenden dolay? d??ar? ç?kamamaktad?rlar. Bo?azda ve burunda olu?an t?kan?kl?ktan dolay? kalitesiz uyku uyumalar? ve bunun etkisinde i? hayat?nda da enerji kay?plar? olu?maktad?r.Çocuklarda Alerjik Rinit Nas?l Görülmektedir?Çocuklarda görülen alerjik rinit , büyük insanlarda görüldü?ünden farkl? bir ?ekilde seyretmez, benzer ?ekildedir.Yeti?kinlerden farkl? olarak birkaç farkl? özellikleri bulunmaktad?r. Bu farkl? özellikleri ?u ?ekilde s?ralamam?z mümkündür.Üst solunum yollar? enfeksiyonlar? alerjik rinit zeminine daha s?k yerle?ir.Otisis medyan?n?n farkl? formlar?n?n ve sinüzüt geli?iminde s?kça rol oynar.Horlama ve uykuda nefes alamama ve nefes durmas?na sebep olabilmektedir.Alerjik rinit ile beraber çocuklarda g?dalarda ve tozlara kar?? olan alerjik reksiyonlar sonradan görülebilir.Ast?m belirtisi olan , geceleri öksüren ve nefes almakta zorlann çocuklar?n alerjik rinit olma ihtimalleri göz önünde bulundurularak gerekli testler yap?lmal? ve gerekli önlemler al?nmal?d?r.Rinit tedavisinde kullan?lan ilaçlar ile de tedavi yöntemi mümkündür.Alerjik Rinit Tan?s? Nas?l Konur?Hastan?n detayl? öyküsü en büyük tan? koyma sebeplerinden biridir. Daha sonras?nda fiziksel muayene ile ilgili organda herhangi bir sorun olup olmad??? hakk?nda bilgi elde edilir.Tedavi s?ras?nda uygulanan en yayg?n yöntem deri testidir. Fakat deri testinde alerjen madde bazen görülmemektedir. Bunun d???nda kan testi yap?larak spesifik IgE ye bak?larak alerjik maddenin ne oldu?una dair bir fikir söylenebilir.Alerjik Rinit Tedavisi Nas?l Yap?l?r?Hastal???n boyutu ve çe?idi tespit edildikten sonra alerjik rinit tedavisi uygulanmal?d?r. Hastal?k te?hisi için hastan?n doktor taraf?ndan bir süre izlenmesi gerekmektedir. Üst solunum yollar? tamam?yla incelendikten sonra alerjen bir faktör olan rinitin saptanabilmesi için alerji testi yap?l?p vucudun tepki gösterdi?i madde belirlenmelidir.Tedavi s?ras?nda hasta doktorun tüm söylediklerini eksiksiz uygulamas? gerekir . Çocuklarda görülen bu hastal?k çocuklarda ast?m? da tetikledi?inden üzerinde hassasiyetle durulmas? gereken bir durumdur.Alerjik rinit tedavisinde kullan?lan ilaçlar hastadan hastaya de?i?iklik göstermektedir. Bu yüzden doktor tavsiyesi olmadan ilaç tavsiyesinde bulunmak riskli bir davran?? olacakt?r. Hastalar alerfik tepkilere neden olun maddelerden uzak durmaya çal??mal?d?r. Tedavi s?ras?nda kullan?lan ilaçlar?n etkisiyle bu hastal?ktan kurtulmak mümkündür.Bilgilendirmek amaçl? birkaç tane alarjik rinit tedavisinde kullan?lan ilaç ismi verebiliriz. Fakat bu ilaçlar doktor kontolünde al?nmal?d?r. Kendi ba??n?za alman?z sizin sa?l???n?z aç?s?ndan risk olu?turabilir.Ba?l?ca ilaçlar;Steroidler, bir burun spreyi çe?ididir. Burun içerisine uygulanmaktad?r. Hap??rmak, burun ak?nt?s?, ya?amak,burun içerisinde ka??nt? , burnun t?kanmas? gibi durumlar? kontrol etmek için kulln?lmaktad?r. Ço?unlukla etkili ve güvenli bir yöntemdir.Antihistaminik ilaçlar, mevsimsel olarak meydana gelen hastal?klarda kullan?lmaktad?r. Ço?unlukla a??z yoluyla al?nmaktad?r spreyleri de bulunmaktad?r.Dekonjestanlar,antihistaminik ilaçlar ile beraber kullan?labilir. A??zdan veya burun spreyi ?eklinde uygulamalar? vard?r.Daha detayl? ve sa?l?kl? bilgi edinmek için http://www.buruntikanikligi.net sitesinden daha güvenilir ve etkili sa?l?k hizmetini alman?z mümkündür.