aha senfonisinin ilk 1.5 dakikal?k bölümü ki hikayenin sonlar?nda

aha Do?rusu Zeki Ama Tembel Olmak M? Tembel Ama Zeki Olmak M? Ve Su Testisi Ne Alaka Sorunsal?na Aç?l?mBundan kaç y?l önce hat?rlam?yorum ama bir veli, çocu?u ile birlikte odama gelip çal??t???m özel e?itim kurumuna kay?t yapt?rmadan önce çocu?unu tan?mam ve onun derdine derman biri olup olmad???m? anlamak için ba?lad? anlatmaya…Söze,”Benim o?lan zekidir ama tembeldir hocas?”Diye ba?lad??? anda yemin ediyorum o an kad?n?n surat?na f?rlatacak bir e?ya arad? gözüm ve masadaki sürahiyi gördüm… Sürahiye uzand?m, kad?n anlat?rken ben kopmu? sürahiye bak?yordum. Gerçekten f?rlatmak için ald???mdan emindim ve gerçekten bu amaçla sürahiye uzanm?? oldu?um için kendimi de deh?ete sürükledim… Neyse ki o an imdad?ma “HAAALELUYAAAA” diye ba??ran melodik bir koro yeti?ti ve gökyüzünden sürahinin üzerine ???k tuttu. Birço?unuzun da tahmin edece?i üzere akl?ma hemen 200 bin y?l önce, sürahinin atas? olan toprak su testisini, di?er bir deyi?le “ta??nabilir su çukurunu” icat eden, sol omzumda da dövmesini yapt?rd???m, her ?eye maydanoz etti?im me?hur ma?ara adam? MOE geldi… Moe resmen cankurtaran gibi akl?ma girip, kad?na fiziksel zarar vermemin önüne geçti ve ö?retici bir hikâyeye dönü?tü. ?imdi akl?n?zda 1968 yap?m? Stanley Kubrick’in 2001 Space Odyssey filminin “?nsan?n ?afa??” isimli uvertüründe çalan ?ark?y? getirin… Hani ?u TAAAAAA TAAA TARAAAAAAM DIBIDI DIBIDI DIBIDI DIBIDI TAAA TAAAA TARAAAAAAAAM diye devam eden ?ark?… Hemen akl?n?za geldi?ini hissedebiliyorum. Hah bildiniz Strauss’un “Also sprach Zarathustra” isimli harikulade senfonisinin ilk 1.5 dakikal?k bölümü ki hikayenin sonlar?nda bu müzi?in kafan?zda tekrar çalmas? gerekecek. Merak etmeyin ben hat?rlataca??m.?imdi bu müzik kafan?zda çalarken veya PC ba??ndaysan?z internetten bulup dinlemeye ba?lay?p suyu ?s?t?n ben geliyorum.…Bundan 200 bin y?l önce, Moe ad?nda, yakla??k 25 insandan olu?an orta halli bir sürünün en rezil, en tembel, en ü?engeç eleman?, sürü ile birlikte su içmeye ü?enecek kadar sefil Moe… Di?ilerin nefret etti?i, ma?arada uyunurken kimsenin koynuna almad???, bir kö?ede büzülüp yatan ve ma?araya çe?itli yiyeceklerle gelmi? çal??kan ve örnek elemanlara yap??an Moe… Ya?arm??…Moe art?k susuzluk can?na tak edince, türlü zahmetli yollardan, sürü ile birlikte su kenar?na inmi?. Gören su içmiyor adeta su ile kavga ediyor sanarm??. Bu yo?unlukla suya kafas?n? dald?ran Moe, dengesini kaybedip suya dü?mü?. Neyse, do?rulup kalkarken (??te geliyor) iki avcunun içinde biriken suya bakakalm?? (Benim sürahiye bak???m gibi) Bükülüp bir kap ?eklini alan avuçlar?nda biriken su onu deh?ete dü?ürmü?. Bu suyu ma?araya bir ?ekilde ta??may? ba?ar?rsa daha ne istermi?. Hummal? biçimde dere kenar?nda avuçlar? ile çukur açmaya ba?lam??. Sonra yan?na bir tane daha, bir tane daha… Çukurdan çukura su ta??y?p ma?araya ula?t?r?rsa oh ne ala… 5. Çukurda y???lm??. Suyu ta??mak fikri, ma?araya kadar yüzlerce çukur açmay? gerektirecekmi?. Sonra yerde k?vr?k ?ekilde duran yapra??n haznesinde biriken suyu görünce (TA TARAAAAAM) “Ulen” demi? (?nsan?n konu?may? ö?rendikten sonra türetti?i 3. kelime “Ulan”d?r. Bunu daha sonra daha detayl? yazaca??m)”Ulen suyu ta??mak yerine ta??nabilir bir su çukuru yapayd?m ya”…Sonra m?, sonras?n? biliyorsunuz. ?u an Moe’nun torunlar?n?n torunlar? Intel’in sahibi…Tamam, biraz kopuk oldu ba?layay?m. Moe aylarca u?ra?t?ktan sonra, bir sabah ?afak sökerken, yükselen güne?in önünde, elinde tuttu?u garip cismi gökyüzüne kald?rm?? bir insan silueti olarak ?öyle ba??r?yormu? “?LUEEEEYYYHHN”Sürü bö?ürtülerle uyanm?? ve Moe öküzünün eli yine kimin cebinde acaba deyip bu atasözüne atal?k yapm??. Neyse hep birlikte dereye indikleri zaman Moe’nun yüzünde daha önce hiç olmayan alayc? ve güvenli mimiklerden rahats?z olmu?lar ki Moe testiyi suya dald?rm??. Suya dald?rd??? anda bunun ne i?e yarad???n? ilk kimler anlam?? dersiniz??? Tabii ki di?iler… Ve   daha önce tembelli?i yüzünden di?erlerinden sayg? görmeyen Moe, tembellik hakk? için aylarca çal???p üretti?i su kab? sayesinde itibar kazanm??.Anla??lan: Tembel insanlar, hayat? kolayla?t?rmak için sahip oldu?umuz teknolojiyi olu?turan ki?ilerdir. Hatta tembelli?i o kadar severler ki, bunun için deliler gibi çal??may? göze alabilirler.