Flaubert tak buduje ?wiat
przedstawiony, aby w samym jego uk?adzie zawiera? si? element oceny. Na czo?o
wysuwane s? losy bohaterów, a sam pozoruje swoj? nieobecno??, chocia? jest
nieustannie obecny. Powie?? opowiada narrator wszechwiedz?cy, wypowiadaj?cy si?
w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Wed?ug Jana Parandowskiego, w twórczo?ci
Flauberta zanika obecno?? narratora:

 

Narrator kryje si?
ca?kowicie za przedstawionym przez siebie ?wiatem, zachowuje daleko posuni?t?
wstrzemi??liwo?? w bezpo?rednim wypowiadaniu ocen i komentarzy, stara si?
sugerowa? obiektywny charakter fabu?y i bohaterów. Mówi tak, jakby by?
obserwatorem i pods?uchiwaczem ludzi i zdarze?.1
Narrator powie?ci, mimo ?e bezstronny, prowadzi gr? z odbiorc?. Z jednej strony
wspó?czuje Emmie, z drugiej jednak, odnosi si? do wszystkiego ironicznie.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Opisuj?c pustk? emocjonaln?, skupia si? jednocze?nie na mi?osnych uniesieniach.

Jest pozornie nieobecny, nie ocenia post?powania bohaterki, skupia si? na
opisach otoczenia i spo?ecze?stwa.

1